Untitled-1

غشای مورد استفاده در ماژول های تولیدی از برترین شرکت های تولید کننده غشا در جهان تهیه می گردد، جنس غشای مورد استفاده با توجه به شرایط کمی و کیفی فاضلاب مدنظر متفاوت خواهد بود و از پلیمرهایی از قبیل PAN, PES, PTFE, CPVC, PVDF ساخته می شوند. در طراحی و ساخت ماژول و پکیج به کمک غشای تهیه شده کلیه استانداردهای طراحی جهانی از جمله استانداردAWWA B13-130 رعایت می گردد.

error: