تکنولوژی  می تواند برای کاربردهای دریایی زیر استفاده گردد:

  • تصفیه ی فاضلاب کشتی ها و شناورها جهت تخلیه به دریا در مناطق مجاز.
  • نیاز به اطمینان از انطباق کیفیت مطلوب در پساب خروجی.

 بصورت نمونه در موارد زیر کاربرد دارد:

  • کشتی های کروز دریایی.
  • کشتی های کروز رودخانه ای.
  • شناورهای تجاری.
  • قایق های بادبانی خصوصی.

چگونه می توان از منافع در کشتی ها و شناورها بهره مند شد؟

  • کیفیت تضمین شده ای در پساب خروجی قابل استحصال است .
  • ماژول ها iMBR به راحتی در حوضچه ی تصفیه فاضلاب قابل نصب و در فضای اشغال شده ، صرفه جویی قابل ملاحضه ای می گردد .
error: