در موارد زیر در تصفیه فاضلاب صنعتی استفاده می شود:

 • جداسازی لجن از آب تمیز در بیوراکتور غشایی.
 • فیلتراسیون نهایی و تصفیه ی تکمیلی پساب خروجی از تصفیه خانه.
 • حفظ و نگهداری باکتری های مفید که موجب تجزیه ی بار ارگانیک می شوند .
 • جلوگیری از اتلاف و امکان بازگشت مجدد آب ، با در نظر گرفتن آن ها بعنوان پیش تصفیه ی واحد R.O.

 در صنایع زیر کاربرد دارد:

 • صنایع غذایی ( نوشیدنی ، گوشت و ماهی ، لبنی ) که با کاهش BOD  و COD امکان بهبود پساب خروجی و برگشت آب را فراهم می آورد .
 • صنایع چوب و کاغذ که موجب ایجاد یک مدار بسته برای مصرف مجدد آب می شود .
 • تمامی صنایعی که از فیلتر ها استفاده می کنند و می توان آب بک واش آن ها را بازیابی نمود.
 • صنایع اتوماتیک.

چطور می توانید از منافع در کاربردهای صنعتی خود استفاده نمایید؟

 • ظرفیت بالای جریان خروجی از iMBR ؛ امکان بهره مندی از آبی با کیفیت مطلوب را ایجاد می کند .
 • در شرایط و دوره های خاصی ؛ نیاز به شستشو و بکواش ممبران ها است که با طراحی انجام شده در ساخت ماژول ها ، این امر به سهولت قابل انجام خواهد بود .
 • ماژول ها به سادگی در حوضچه ها قابل نصب بوده و امکان صرفه جویی در فضا را فراهم می آورند .
error: