در موارد زیر در تصفیه فاضلاب خانگی استفاده می شود :

 • مواد غیر قابل حل نظیر جلبک ها ، ذرات ، مواد معلق و مواد ارگانیک را از آب جدا می سازد .
 • ضدعفونی شدن آب بعنوان سدی در برابر باکتری ها و ویروس ها.
 • جداسازی ذرات آهن و منگنز.

 در سیستم های زیر بکار گرفته می شود:

 • تصفیه فاضلاب های کانتینری جهت کمپ ها.
 • تصفیه فاضلاب های انسانی بصورت مرکزی.
 • تصفیه آب های خاکستری و بازگشت مجدد آب آن ها.
 • تصفیه فاضلاب بیمارستان ها.
 • افزایش ظرفیت سیستم های تصفیه فاضلاب موجود.
 • ارتقاء کیفیت پساب خروجی در سیستم های تصفیه فاضلاب فعلی.

چگونه می توان از منافع  در تصفیه فاضلاب خانگی بهره مند شد؟

 • بکواش راحت ممبران ها.
 • بهینه شدن فضای تصفیه خانه.
 • سادگی در استقرار ماژول ها در مخازن.
 • کاهش گرفتگی صفحات.
error: